You are currently viewing Tiến độ vinhomes royal Island Vũ Yên Hải Phòng ngày 2024-03-10

Tiến độ vinhomes royal Island Vũ Yên Hải Phòng ngày 2024-03-10

Vinhomes Royal IsLand Vũ Yên Hải Phòng cập nhật các tiến độ mới nhất tới ngày 2024-03-10. Hình ảnh chụp trên cao dự án đang hình thành và phát triển từng ngày.

Tổng thể dự án với sân golf ở giữa.
Tổng thể dự án với sân golf ở giữa.
Phân khu thịnh vương
Cầu vũ yên 1
Và các cây cầu khác như cầu máy chai đang được tích cực xây dựng.